Monthly Archives: Listopad 2015

 • 2

Připravované výzvy říjen 2016

Category : Aktuality

Zde naleznete přehled připravovaných výzev v programu OP PIK:

 

INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

 • Vyhlášení výzvy: listopad 2016
 • Příjem žádostí: 12/2016 – 04/2017
 • Dotace: min. 1 mil. Kč; max. 100 mil. Kč
 • Míra podpory: malý 45/ střední 35/velký 25 %
 • Základem produktová na procesní inovace, přímá vazba na ukončený vývoj a výzkum, prokázání výsledků VaV
 • ZV:
  • Investiční: projektová dokumentace, stavby, technologie, SW a data, práva k užívání duševního vlastnictví
  • Neinvestiční: certifikace, marketingová inovace, povinná publicita
  • Stavby do 20% celkových ZV na Technologie
  • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (SW a data,…)max. 50% způsobilých investičních výdajů
 • Dokumentace k projektové žádosti
  • Rozvaha a výsledovka (dvě uzavřená úč.období) + příloha k účetní uzavěrce
  • Formulář finanční analýzy
  • Podnikatelský záměr
  • Dokumentace prokazující ukončený vývoj
  • Údaje o spojených podnicích
 • Změny:
  • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictví významné změny v designu nebo balení, nebo novými prodejními kanály
  • Výdaje na PD mohou být vynaloženy před datem podání žádosti o podporu, nejdříve však 1.1.2014, de minimis

 

POTENCIÁL

 • Vyhlášení výzvy: listopad 2016
 • ZP
  • Nákup pozemků a staveb
  • Výstava budov
  • Technologické vybavení
  • SW, patenty, licence
  • Provozní náklady – mzdy, služby expertů a poradců – pouze malý a střední podnik
  • Publicita
 • Podmínky:
  • Realizace v ČR
  • 1 žadatel – 1 projekt
  • investice do dlouhodobého majetku MSP 4 mil. Kš, Velký podnik 10 mil. Kč
  • Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek = po ukončení realizace příjemce zveřejní na svých web stránkách výsledky realizace projektu (pořízený majetek, technologie, zkoušky), umožní poskytnout výzkumnou kapacitu jinému subjektu formou služby
 • Dotace: min. 2 mil. Kč, max. 100 mil. Kč; 50% celkových způsobilých výdajů
 • Přílohy žádosti o podporu:
  • Rozvaha a výsledovka (dvě období)
  • Formulář finančního zdraví
  • Výpis z KN
  • Kupní smlouvy na nem.
  • Nájemní smlouvy
  • Znalecký posudek – cena nemovitosti
  • Podnikatelský záměr
  • ….

 

APLIKACE

 • Vyhlášení výzvy: listopad 2016
 • Podání žádosti o podporu: 12/2016 – 04/2017
 • Dotace: min. 1 mil. Kč, max.100 mil. Kč
 • ZV:
  • Osobní náklady
  • Náklady na stroje, přístroje a vybavení
  • Smluvní výzkum
  • Režijní náklady
 • Dokumentace k žádosti o podporu
  • Rozvaha a výsledovka – dvě období – za žadatele i partnera
  • Formulář finančního zdraví i za partnera
  • Rozpočet pro aplikace
  • …..
 • Změny:
  • Organizace pro výzkum… podpora vždy 75%
  • 1 projekt – 1 žadatel – velký podnik, 2 projekty – 1 žadatel – MSP
  • Výstupy: prototyp, ověřená technologie, poloprovoz, užitný vzor, průmyslový vzor, certifikovaná metodika, funkční vzorek a SW
  • Osobní náklady pouze pro pracovníka s 1.0 úvazkem pro zaměstnavatele

 

TECHNOLOGIE

 • Výzva: listopad 2016
 • Průběžná (záleží na rychlosti podaných žádostí
 • Zúžení seznamu CZ NACE
 • Pouze malé podniky, minimálně 3 letá historie
 • Zúžení podporovaných regionů
 • Dotace 45% ZV, min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč

 

MARKETING

 • Výzva: říjen 2016 ??
 • Kolová
 • Účast na zahraničních veletrzích a výstavách
  • 15 na jeden projekt, ZV max. 500 mil. Kč na jeden veletrh
 • Marketingové propagační materiály
  • ZV max. 50 tis. Kč na veletrh
 • Doprava exponátů
 • 1 žadatel – 1 projekt
 • Dotace: min. 200 tis. Kč – max. 5 mil. Kč, podpora 50%, de minimis

NEMOVITOSTI

 • MSP
 • Výzva: vyhlášení cca 7.10 10. (17.10.2016)
 • Příjem žádostí do 30ti dnů od vyhlášení, minimálně 5 dní
 • Dotace min. 1 mil. Kč, max. 50 mil. Kč, malé podniky 45%/ střední podniky 35%
 • 1 žadatel – 1 projekt
 • Změna:
  • Nákup pozemků a nemovitostí – nezpůsobilý výdaj
  • Projektová dokumentace – nezpůsobilý výdaj (snaha o zV z de minimis)
  • ZV – osobní i nákladní výtahy
  • Nezpůsobilé výdaje: technologická zařízení související s výrobou, jeřáb, mobiliář, šatní skříně,…,
 • Omezení CZ NACE
 • ZV:
  • Demolice a výstavba nového objektu pouze na základě znaleckých posudků, odborných odhadů, že náklady na demolici a výstavbu jsou nižší než náklady na rekonstrukci objektu; posudek projektanta – z technického a statického je objekt nerekonstruovatelný (kulaté razítko autorizované osoby)
  • ZV na rekonstrukci musí být vyšší než cena obvyklá objektu před rekonstrukcí – technické zhodnocení staveb, nikoliv oprava
  • Objekt je jednoznačně uveden v KM, má 1 parcelní číslo
  • Navýšení podlahové plochy po rekonstrukci o max. 100% původní podlahové plochy a kubatury
 • Přílohy žádosti o podporu
  • Rozvaha a výsledovka za dvě období
  • Formulář finanční analýzy
  • Výpis z KN (ne starší 3 měsíců)
  • Situační nákres v KM (stav před a po realizaci)
  • Fotodokumentace stávajícího stavu
  • Výpis z RES
  • Stavební povolení (bude bonifikováno), územní rozhodnutí
  • Znalecký posudek – cena obvyklá ( ne starší 6ti měsíců)
  • Doklad o podání žádosti k Registraci v NDB – pokud brouwnfield pak více bodů, možno přeregistrovat
  • Harmonogram projektu
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Položkový rozpočet na podkladě ceníku ÚRS/RTS (formát xls.)
  • Průkaz energetické náročnosti budov určených k rekonstrukci
  • Prohlášení statusu MSP
 • Přílohy k Rozhodnutí
  • Stavební povolení v právní moci
  • Aktualizované prohlášení statusu MSP
  • Realizační projektová dokumentace a nově zpracovaný podrobný rozpočet, příp. podklady k VŘ
 • Výběrová kritéria
  • Stavební povolení v okamžiku podání žádosti o podporu – 6 bodů
  • Nemovitost brouwnfield – 8 bodů
  • Dostupnost po silnicích 1. a vyšších tříd, případně železnicích – bodové zvýhodnění
  • Zlepšení tepelně-technických vlastností na podkladě PENB
  • Stabilita odbytu produkce (hodnota tržeb za výrobky a služby za poslední dvě uzavřená období v porovnání s rokem n-2) –až 9 bodů ??

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

 • Rekonstrukce a vybavení školících center, vybavení školících prostor, pořízení vzdělávacích programů
 • Pouze MSP
 • Výzva: 7.10.-14.10.2016 ??? (17.10.2016)
 • Kolová
 • Dotace min. 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč, 50% ZV v de minimis
 • 1 žadatel -1 projekt
 • ZV:
  • Rekonstrukce pouze u nemovitostí ve vlastnictví žadatele (výpis KN)
  • V případě nájmu – smlouva minimálně po dobu udržitelnosti (5 let)
  • Vytíženost školícího střediska po dobu udržitelnosti (min. 30%)
  • Více jak 50% proškolovaných osob musí být zaměstnanci z podporovaných odvětví
  • Součástí školicího střediska také prostory mimo školící místnosti – zázemí pro lektory, sociální zázemí, apod. ne více než 50% podlahové plochy všech školících prostor
  • Smlouva se vzdělávacím zařízením o využití školícího střediska – bonifikace při hodnocení
 • Přílohy žádosti o podporu
  • Rozvaha a výsledovka za dvě období
  • Formulář finanční analýzy
  • ……
 • Přílohy k rozhodnutí
  • Výpis z ŽR – se zaspanou živností dle podporovaných CZ NACE
  • Při rekonstrukci – stavební povolení s právní mocí (i když to nebudou ZV)
  • ….

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

 • Výzva – říjen 2016 ???
 • 1 žadatel – 1 projekt v každé výzvě
 • Minimální investice do dlouhodobého majetku – malý podnik 0,3 mil. Kč, střední podnik 0,5 mil. Kč, velký podnik 1 mil. Kč
 • Udržitelnost 5 let
 • Dvouletou historii lze doložit mateřskou společností
 • výzvy:
 • Tvorba nových ICT řešení
  • ZV: osobní náklady (min. 50% všech ZV), nájemné, služby expertů (max 5 mil. Kč pouze MSP), HW a SW v de minimis
  • Dotace min. 1 mil. Kč, max. 50 mil. Kč
  • Vytvoření nových pracovních míst – malý podnik 2, střední podnik 3, velký podnik 4
 • Budování a modernizace datových center
  • ZV: pozemky (10% investičních výdajů), stavby (40% investičních výdajů), dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, služby poradců a expertů, studie.., osobní náklady (max. 5 mil. Kč de minimis, MSP)
 • Zřizování a provoz centra sdílených služeb
  • Vytvoření nových pracovních míst – malý podnik 10, střední podnik 20, velký podnik 40
 • Výzva pro začínající podniky
  • Průběžná
  • Tvorba IT/ICT řešení
  • Mikropodnik, který nemá uzavřená dvě účetní období
  • ZV: osobní náklady, nájemné, služby poradců (max. 399 999 Kč)
  • HW a SW (max. 399 999 Kč)
  • Vytvoření min. 2 pracovních míst
  • Dotace 60% ZV, De minimis, 0,5 – 4 mil. Kč
  • Udržitelnost 1 rok

ÚSPORY ENERGIE

 • Výzva: listopad 2016
 • Příjem žádostí 12/2016 – 03/2017
 • Kontinuální
 • Dotace 50 %/ 40 %/ 30 % (malý/ střední/velký podnik), 0,5 mil. Kč – 250 mil. Kč
 • 1 žadatel – max. 15 projektů
 • ZV: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (rekonstrukce inženýrských sítí, technické zhodnocení budov, stroje a zařízení, individuální zdroje OZE), ekologická studie (energetické posudky), přímý vliv ne energetickou úsporu
 • Stavební povolení bonifikováno v hodnocení 11 bodů
 • Instalace OZE – bonifikace – 0-8 bodů

OBNOVITELNÉ ZDOJE ENERGIE

 • Výzva: prosinec 2016
 • Žádost: 01/2017 – 04/2017
 • Kolová

NÍZKOÚHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

 • Výzva prosinec 2016

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

 • Provozování současné inovační infrastruktury (VTP, PI, IC,..) – pouze de minimis
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • Výzva: 10/2016 ??
 • Příjem žádostí 11/2016 – 02/2017
 • Doba realizace nesmí překročit 3 roky
 • Vybrané podporované CZ NACE
 • ZV:
  • Pozemky, budovy stroje, technické shodnocení
  • HW a data, projektová dokumentace, inženýrská činnost
  • SW, licence, know-how do výše 50% celkových ZV
  • Provozní náklady
  • Náklady na marketing a povinnou publicitu

 

 • Přílohy k žádosti o podporu
  • Smlouva o spolupráci s VŠ nebo VaV institucí
  • Územní rozhodnutí v právní moci
  • PD k územnímu rozhodnutí
  • Podrobný položkový rozpočet do úrovně DSP
  • Závazný bankovní příslib na min. 60% celkových výdajů
  • Průzkum trhu – absorpční kapacita
  • Znalecký posudek na cenu místně obvyklou

 • 0

Plánovaná výzva – Technologie

Category : Aktuality

Vážení přátelé,
11.12.2015 je plánováno vyhlášení výzvy v programu Technologie (dřívější rozvoj), která je zaměřena především na pořízení technologického vybavení.

Níže uvádíme přehled vybraných plánovaných výzev.

 

Název výzvy/                 
Program podpory OP PIK
Plánované datum
vyhlášení
výzvy
Plánované datum
zahájení a ukončení
příjmu
předběžných žádostí o podporu
Plánované datum příjmu žádostí o podporu (plné)
III. Výzva Technologie 11.12.2015 4.1.2016 – 4.5.2016
II. výzva Marketing individuální projekty 2.5.2016 1.6.2016 – 30.9.2016
II: výzva Školicí střediska 2.5.2016 1.6.2016 – 30.9.2016
III. výzva Inovace 1.8.2016 1.9.2016 – 30.12.2016
II. výzva Potenciál 1.8.2016 1.9.2016 – 30.12.2016
II. výzva Aplikace 1.8.2016 1.9.2016 – 30.12.2016
II. výzva Nemovitosti 1.8.2016 1.9.2016 – 30.12.2016
IV. výzva Technologie – mikropodniky 1.8.2016 1.9.2016 – 30.12.2016
II. výzva – ICT a sdílené služby 1.8.2016 1.9.2016 – 30.12.2016

Uvedené termíny jsou pouze předběžné, mohou se měnit v závislosti na projednávání  výzev v Monitorovacím výboru OP PIK.

Předběžný harmonogram všech výzev v OP PIK plánovaných pro následující období je ke stažení zde.

V případě, že zvažujete využít některou z těchto dotačních příležitostí, tak nás neváhejte kontaktovat.